Olika terapeutiska metoder till förändring

Det finns många olika anledningar till att människor känner behov av psykoterapeutisk kontakt, t.ex. Sorg och livskriser, Oro/Ångest, nedstämdhet/Depression, Traumatiska händelser tidigare eller senare i livet, Fobier, Tvångssyndrom, Stress/Utmattning.

Jag använder mig av olika metoder för psykoterapi/psykologisk behandling, PDT och KBT. Oavsett metodik är relationen mellan klient och terapeut en mycket viktig del. Du är välkommen att träffas för ett inledande besök och se om jag kan vara någon du önskar fortsatt terapeutisk kontakt med. Den kontakten kan sedan vara av kortare eller längre slag.

PSYKODYNAMISK TERAPI (PDT): Grundtanken är att bli medveten om sina känslor och reaktioner, förstå vart de kommer ifrån. En viktig hållpunkt är att psykiska symtom är meningsbärande och möjliga att förstå utifrån individens livshistoria. Målet är att via samtal försöka förstå och bearbeta inre konflikter som ligger till grund för symtomen.

KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT): Grundtanken är att förändra tanke- och beteendemönster för att kunna hantera sina känslomässiga problem bättre. Förutom samtal används övningar under besök och hemuppgifter mellan besöken. Fokus är främst på det som är Här och Nu och ett centralt behandlingsinslag är Exponering. Målet är att lära om/lära in nytt beteende.

KLINISK HYPNOS: Hypnos är ett samlingsbegrepp för flera imaginitiva behandlingsmetoder. Hypnos är även ett förändrat medvetandetillstånd, trance. Hypnos används i kombination med bl.a. PDT och KBT och kan hjälpa till att fördjupa kontakten med sitt inre och förstärka behandlingseffekten. Ytterligare information på www.hypnosforeningen.se